Fresh baked salmon topped with a avocado salad inside a wonton. 

Avocado Salmon Bites

$35.00Price